Rekondiční pobyty

Co si představíme pod pojmem rekondiční pobyty ?

 

Rekondiční pobyty jsou vícedenní setkání pořádaná různými občanskými sdruženími. Jejich smyslem a cílem je udržení či zlepšení stávající kondice pacientů /klientů/ s různým druhem zdravotního postižení či oslabení. Pobyty, o kterých budete na následujících řádcích číst, se týkají zdravotního postižení osob po cévních mozkových příhodách /dále jen CMP/ .Jedná se většinou o osoby s motorickým a řečovým hendikepem a mnohdy /byť diskrétně/ vyžadující i psychosociální podporu.

 

Po proběhlé CMP očekává klient i jeho rodina možnosti další rehabilitace. Každému, kdo prošel náročnou a nákladnou léčbou této civilizační choroby,  rehabilitace jistě náleží.  Rehabilitace bývá komplexní – víceoborová,  která kombinuje různé postupy a usiluje o zvládnutí jak souvisejících obtíží postižení, tak následků nemoci. Jde o obnovení , či  maximální přiblížení se původnímu stavu, výkonnosti, soběstačnosti. Když klient vyčerpá možnosti rehabilitace, které mu nabízí stát, může využít právě tyto pobyty. Každoročně se sjíždí skupiny osob na rekondičních pobytech, aby spolu strávily 14 dnů v prostředí, které stimuluje jejich výkon a současně je motivuje do budoucna.

 

Pobyty mají svou strukturu a svůj režim. Klient po příjezdu prochází tzv. vizitou, kdy je zkontrolován jeho zdravotní stav a ověřena jeho schopnost komunikace a mobility. Vizity se většinou účastní zdravotník /lékař/, logoped, fyzioterapeut, psycholog a ergoterapeut. Tento zdravotnický tým bude pečovat o klienta v následujících dvou týdnech s vědomím, že bude respektovat jeho stávající rehabilitační a řečový potenciál a psychosociální vyladění. Terapie jsou na pobytech individuální a skupinové. Jedná se o individuální a skupinovou fyzioterapii, individuální a skupinovou logopedickou reedukaci, psychologickou péči a individuální a skupinovou ergoterapii zaměřenou na nácvik běžných denních aktivit. Denní program začíná společnou rozcvičkou, pokračuje snídaní a rozchodem na jednotlivé dopolední terapie. Po obědě a poledním klidu pokračuje režim dne dalšími terapiemi, svačinou a procházkou.

 

Po večeři bývá obvykle večerní program, který připravují zdravotníci a mnohdy do přípravy večera zapojí i klienty. Večery jsou různé – přednášky, společenské hry, společné čtení,kvízy, promítání, večery jednoho hosta, taneční večery, karneval, společné divadelní představení, scénky a zpěv atd. V průběhu čtrnácti dnů se organizuje pro klienty výlet, pořádá táborák a připraví víkendové ergoterapeutické dopoledne. Všechny terapie i aktivity jsou dobrovolné, přesto maximálně využívané. Po společně strávených dvou týdnech se klienti rozjedou domů a v následujících měsících těží z nabyté kondice a větší komunikační jistoty.

 

Z dlouhodobého pohledu praktikujícího klinického logopeda na pobytech a vedoucího pobytů , považuji každých uskutečněných 14 dnů za velký přínos pro klienta i jeho rodinu.